Pristatome per 1-2d.d.

Zasady kupna i sprzedaży towarów

Zasady kupna i sprzedaży towarów

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin tego sklepu elektronicznego (dalej – Regulamin) jest prawnie wiążącym dokumentem dla Kupującego i Sprzedawcy (dalej – Sprzedający), który określa prawa i obowiązki Stron.
1. 2 . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Regulaminu Kupujący jest informowany na stronie internetowej sklepu elektronicznego.

2 . Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

2.1 . Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą uformowania i złożenia przez Kupującego zamówienia na towar w sklepie elektronicznym , po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem .

3 . Prawa Sprzedawcy

3.1 . W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub całkowicie zawiesić działanie sklepu elektronicznego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
3.2 . Jeżeli Kupujący próbuje zaszkodzić działaniu, stabilności i bezpieczeństwu sklepu elektronicznego lub narusza swoje obowiązki, Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub uniemożliwić mu korzystanie ze sklepu elektronicznego bez ostrzeżenia.

 

4 . Obowiązki sprzedającego

4.1 . Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia korzystania z usług sklepu elektronicznego , którego warunki funkcjonowania określa niniejszy Regulamin.
4.2 . Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zakupionego przez Kupującego towaru wybraną przez Kupującego metodą dostawy, w oparciu o warunki określone w niniejszym Regulaminie Kupna - Sprzedaży .
4 . 3 . Gdy z przyczyn losowych Sprzedający nie może dostarczyć zamówionego w sklepie elektronicznym towaru , Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży po uprzednim poinformowaniu o tym Kupującego . Sprzedawca może zaoferować podobny produkt. W przypadku odmowy kupującego, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych.
4 . 4 . Po zastosowaniu przez kupującego zasady 5.2. , Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu zapłaconych pieniędzy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru .
4 . 5 . Sprzedawca może nie zwrócić Kupującemu kwoty zapłaconej do czasu zwrotu towaru Sprzedającemu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu, że towar został wysłany do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5 . Prawa kupującego

5.1 . Kupujący ma prawo dokonać zakupu towarów w sklepie elektronicznym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.2 . Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów zawartej w sklepie elektronicznym, powiadamiając o tym sprzedającego na piśmie nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
5 . 3 . Kupujący może skorzystać z uprawnienia Kupującego, o którym mowa w pkt. 5.2 , tylko w przypadku, gdy produkt nie został uszkodzony lub jego wygląd nie uległ zasadniczej zmianie, a także nie był używany.

6. Obowiązki kupującego

6.1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zakupiony towar i przyjąć go zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie.
6.2. Jeżeli Kupujący w trakcie dostawy towaru bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia towaru, Kupujący musi pokryć koszty odesłania towaru na żądanie Sprzedającego.

6.3. W trakcie dostawy towaru do Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz towaru/ów wraz ze Sprzedającym lub osobą, która dostarczyła przesyłkę .
6.4. Korzystając ze sklepu internetowego kupujący potwierdza, że ​​zgadza się z niniejszym regulaminem zakupu i sprzedaży i musi go przestrzegać.

7 . Ceny towarów

7.1 . Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w euro . Ceny zawierają podatek VAT. Po potwierdzeniu zamówienia opłata za dostawę , jeśli dotyczy, jest doliczana do całkowitej kwoty towaru .

 


8 . Zamawianie i płatność towaru

8.1 . Po odwiedzeniu sklepu internetowego kupujący wybiera produkty, które mu się podobają i umieszcza je w koszyku . Po utworzeniu koszyka , Kupujący wprowadza dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia : swoje imię, nazwisko, adres, pod który nastąpi dostawa towaru, numer telefonu oraz dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla dostawy zamówionego towaru. Kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem i potwierdza zamówienie.
8.3 . Płatności można dokonać za pomocą usług bankowości elektronicznej Swed, Seb, Luminor, Citadelė, Šiaulių bankas, a także kart płatniczych Visa / MasterCard. Rozliczenia są możliwe w walucie euro. Płatności są przetwarzane za pomocą platformy płatniczej MakeCommerce.lt .

9 . Dostawa dóbr

9 .1. Zamawiając towar, kupujący musi podać dokładny adres dostawy towaru.
9.2 . Kupujący musi sam odebrać towar. Jeżeli Kupujący nie może sam odebrać towaru, ale towar jest dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres, Kupujący nie ma prawa do kierowania roszczeń dotyczących dostarczonego towaru do niewłaściwej osoby.
9.3 . Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu na warunkach określonych w opisach produktów.
9.4 . Charakterystyka wszystkich sprzedawanych towarów wskazana jest w opisie dołączonym do każdego towaru. Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności kolor, kształt lub inne parametry towaru w sklepie internetowym mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na specyfikę monitora, z którego korzysta Kupujący .
9 . 5 . W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna-sprzedaży towaru, wszystkie wpłacone przez Kupującego kwoty, w tym zapłacone przez Kupującego koszty dostawy towaru, zostają mu zwrócone.

1 0 . Zwrot towaru

1 0 .1. Towar wysokiej jakości można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania. Wady sprzedanych towarów niskiej jakości są usuwane, towary niskiej jakości są wymieniane, zwracane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej .
1 0 . 2 . Przy zwrocie towaru muszą być spełnione następujące warunki:
1 0 . 2.1 . Zwracana rzecz musi być w oryginalnym, schludnym opakowaniu (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku zwrotu rzeczy wadliwej);
1 0 . 2.2 . Produkt musi być nieuszkodzony przez Kupującego;
1 0 . 2.3 . Produkt musi być nieużywany, bez utraty wyglądu handlowego: nienaruszona etykieta, nienaruszona folia ochronna itp. (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku zwrotu wadliwego produktu);
1 0 . 2.4 . Zwracany produkt musi znajdować się w takim samym opakowaniu, w jakim otrzymał go Kupujący (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku zwrotu towaru wadliwego);
1 0 . 2 . 5 . Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru zwróconego przez Kupującego, jeżeli warunki zwrotu towaru nie zostały spełnione;
1 0 . 2 . 6 . Zwrot towaru następuje w sposób określony przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku towaru złej jakości – w takim przypadku , zwrot towaru następuje w okresie rękojmi);
1 0 . 3 . Zwrot i wymiana towaru odpowiedniej jakości odbywa się zgodnie z art. 6.22810, część 1 Kodeksu Cywilnego;
1 0 . 4 . Pieniądze tytułem zapłaty za towar przyjęty przez Kupującego, ale później odrzucony, zwracane są na konto Kupującego najpóźniej w ciągu 5 ( pięciu ) dni od dnia zwrotu towaru Sprzedającemu, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

1 1 . Postanowienia końcowe

1 1 .1. Niniejszy Regulamin jest sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
1 1 .2. Niniejszy Regulamin i stosunki między Stronami w stosunku do niniejszego Regulaminu są stosowane i interpretowane w oparciu o prawo Republiki Litewskiej.
1 1 .3. Wszelkie nieporozumienia wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia, spory rozstrzygane są zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.
1 1 .4. Strony są zwolnione z wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli nie mogą one zostać wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które Strony nie mają wpływu (siła wyższa).

PARAŠYK MUMS

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.